Giacinto Trussardi

Snowy mountains

Author Giacinto Trussardi (1881-1947)
Title Snowy mountains
Technique Oil on canvas